Mensen verdwenen?

Bekijk dit wanneer miljoenen mensen zijn verdwenen

Zomaar miljoenen mensen spoorloos verdwenen?

Wat is er gebeurd?

Wereldwijd zijn er duizenden, zo niet miljoenen mensen verdwenen. Al deze mensen zijn Jezus Christus tegemoet gegaan in de wolken. Deze gebeurtenis wordt ook wel de Opname van de Gemeente - of simpelweg 'de opname' - genoemd. In de bijbel lees je er meer over.

1 Korintiërs 15:51-52:
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;
52 In een punt des [tijds], in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

1 Tessalonicenzen 4:13-17:
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, [weder] brengen met Hem.
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.


Wie zijn er verdwenen?

Christenen die daadwerkelijk geloven dat Jezus de Zoon van God is. Deze Christenen erkenden dat ze zondig waren en accepteerden het geschenk van God, namelijk vergeving van hun zonden dankzij Zijn Zoon Jezus. Jezus nam de zonden van mensen op Zich en heeft zo de prijs voor alle zondaars betaald. Christenen erkennen dat zij deze Redder nodig hebben.


Waarom zijn er mensen verdwenen?

Als de opname heeft plaatsgevonden, heeft God Zijn ware volgelingen beschermd tegen de komende periode die spoedig zal aanbreken. Deze periode wordt ook wel de tijd van verdrukking genoemd. In o.a. het boek Openbaring in de Bijbel lees je meer over deze tijd.


Wat gaat er nu gebeuren?

De bijbel spreekt over de tijd van verdrukking; een laatste periode voor de terugkomst van Jezus op aarde. In deze tijd zal de antichrist (het beest) tijdelijk macht hebben op aarde om de mensen (die er nog zijn) te verleiden en weg te houden bij God.

Daarnaast zal de antichrist een verbond sluiten met (onder andere) Israël voor zeven jaar. (Danïel 9:27)

Na ongeveer 3,5 jaar tijdens de verdrukking, zal de antichrist het zevenjarige verdrag verbreken en oorlog voeren met Israël. De 'gruwel der verwoesting' zal plaatsvinden; de antichrist zal een beeld van zichzelf (laten) maken, deze in de herbouwde tempel in Jeruzalem plaatsen en mensen dit beeld willen laten aanbidden. De tweede helft van de zeven jaar wordt de Grote Verdrukking genoemd, ook wel 'de tijd van Jakob's benauwdheid'.


Wat je zoal kunt verwachten de komende tijd

Mede doordat er mensen plotseling verdwenen zijn, zal er (nog meer) chaos heersen op aarde. De financiële markten storten verder in en er zal veel misleiding zijn. Men wil weten wat er gebeurd is en waarom. Ongetwijfeld dat je te maken krijgt met verkeerde informatie.

De antichrist, die spoedig op het wereldtoneel zal verschijnen, zal claimen antwoorden te hebben op allerlei vragen. Maar vooral ook zal hij een 'oplossing' bieden om de economie zo snel mogelijk weer stabiel te laten draaien. Houdt er dus rekening mee dat er na de plotselinge chaos een periode van rust en veiligheid kan ontstaan, omdat de antichrist met oplossingen komt en/of wanneer hij verklaart wat er precies heeft plaatsgevonden. Hoe mooi en positief deze oplossingen en berichten ook zijn, laat je niet verleiden. De antichrist heeft een andere agenda en is er op uit jou bij God weg te houden.

Openbaring 13:16-18:
Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam of het nummer van het beest zijn. (666)

Als er dus een 'systeem' komt, waarbij je niet meer kunt kopen en of verkopen als je hier niet aan meedoet, weet je dat je te maken hebt met het systeem van de antichrist. Op het moment dat je er voor kiest hier wel aan mee te doen, maak je in feite een keuze tegen God.

Er wordt al veel gespeculeerd over hoe dit systeem en het bijbehorende merkteken er uit komt te zien:
- Een chip in je hand of voorhoofd
- Een (verplichte) vaccinatie
- Een connectie als mens met 'het internet der dingen' mogelijk gemaakt met het 5G netwerk
- I D 2 0 2 0
- Patent 2020 060606
- Een (onzichtbare) tattoo
- Een teken dat duidelijk laat zien dat je voor 'het systeem' hebt gekozen

We kunnen niet voorspellen wat het teken precies is en hoe het systeem er exact uit komt te zien. Maar zodra dit teken (chip, vaccinatie, tattoo) verplicht wordt, is de kans zeer groot dat je met het teken te maken hebt. Wanneer je het teken accepteert, maak je een keuze tegen God. Wanneer je het teken weigert, zal je ongetwijfeld niet meer kunnen kopen of verkopen. Houd daarnaast rekening met een boete, celstraf of nog erger.


Een Nieuwe Wereld Orde

Dankzij de chaos die naast de huidige crisis nu nog meer is ontstaan, zullen ook politici en andere wereldleiders aandringen op zoiets als een Nieuwe Wereld Orde. De paus, moslim imam's en allicht ook een aantal Joodse rabbi's en boeddhistische leiders zullen beweren dat elke 'religie' nu dezelfde god aanbidt. Dit is niet zo en dit is ook nooit het geval geweest.

Een ander onderdeel binnen de Nieuwe Wereld Orde zal zoiets zijn als één wereldmunt (valuta). Er dient immers stabiliteit en orde te komen op de financiële markten, en een wereldmunt zal hierin bijdragen.

Zoiets als een universeel basis inkomen (UBI) kan de antichrist gebruiken om mensen nog meer te verleiden om 'mee te doen aan zijn systeem'. In zo'n geval zal er worden beweerd dat een UBI bijdraagt aan het herstel van de economie. Onthoud dat wanneer je kiest voor dit 'gratis geld', je automatisch 'nee' zegt tegen de Ware God.

De concepten van één valuta en een universeel basis inkomen zullen aansluiten bij het systeem van de antichrist, waarbij je alleen kunt kopen en verkopen wanneer je hier aan meedoet.


Meer verschijnselen en gebeurtenissen

Er zullen Twee Getuigen zijn die gedurende 3,5 jaar (1260 dagen) zullen profeteren. Mensen zullen hen haten en blij zijn als ze na deze tijd vermoord worden. Ze zullen echter uit de dood opstaan en naar de hemel gaan.

Er zullen vreemde wezens te zien zijn op aarde. Men zal ongetwijfeld beweren dat aliëns vanuit de ruimte blijkbaar toch bestaan. Dit zijn echter gevallen engelen (demonen) waarover in de bijbel wordt gesproken.

Openbaring 16:13-14:
Toen zag ik uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de leugenprofeet drie boze geesten komen. Zij zagen eruit als kikkers. Het waren duivelse geesten, die opmerkelijke dingen deden. Zij gingen naar alle koningen van de aarde om hen bijeen te brengen voor de oorlog op de grote dag van de Almachtige God.

Zaken zoals aliëns en buitenaards leven zullen wellicht nog steeds klinken als fictie. Er zal ongetwijfeld verkeerde informatie worden verspreid, zowel via mainstream media als via alternatieve kanalen. Mensen zullen claimen de juiste antwoorden te hebben. Het advies is om vooral zèlf na te denken en op zoek te gaan naar de waarheid. Tip: zorg er voor dat je een bijbel hebt. Hierin staan allerlei zaken rondom de periode van de verdrukking beschreven.

In The Tribulation Period Survival Guide (zie onderaan) vind je hier meer gedetailleerde informatie over. Raadpleeg ook vooral het boek Openbaring in de Bijbel.


Wat gebeurt er na de Grote Verdrukking?

Na de tijd van verdrukking volgt de wraak van God. Dit wil je niet meemaken. Toch zijn er alsnog mensen die zich tegen God verzetten en niet gered zijn. Zij zullen de wraak van God meemaken. Lees het boek Openbaring (vanaf hoofdstuk 4) om een beeld te krijgen van wat er gaat gebeuren.

Aan het einde van de periode van verdrukking zal de antichrist een laatste aanval op Jeruzalem plegen. Dit zal leiden tot de slag bij Armageddon. Jezus Christus zal terugkeren naar de aarde en de antichrist en zijn legers verslaan. De antichrist en zijn legers worden hierna in de poel des vuurs geworpen. (Openbaring 19:11-21)

Hierna breekt het duizendjarig vrederijk op aarde aan, waarbij Jezus regeert. (Openbaring 20:1-6) Ook in dit duizendjarig rijk zullen er nog steeds mensen geboren worden en zich tegen God keren.

Aan het einde van deze duizend jaar zal satan los worden gelaten voor een korte tijd en wederom verslagen worden. Hierna zal hij voor altijd in de poel des vuurs verblijven. (Openbaring 20:7-10).

Jezus zal hierna alle ongelovigen beoordelen. (Openbaring 20:10-15)

Hierna volgt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem; de eeuwige plek voor de ware gelovigen. Zonden, ellende, pijn en dood zullen niet meer bestaan. (Openbaring 21 en 22)


Wat kan ik doen?

Toegegeven, het zal een zeer moeilijke, zo niet extreem moeilijke tijd worden om te overleven. En hoe akelig dit ook zal klinken; je kunt beter sterven met geloof in God dan meedoen aan het systeem van de antichrist. Bedenk je goed dat dit systeem je maar enkele jaren in leven houdt. Als je voor de Ware God kiest, heb je Eeuwig Leven in Zijn Koninkrijk.

Wanneer je niet meedoet aan dit systeem, zul je niets meer kunnen kopen en verkopen. Mensen zullen zich tegen je keren en je zult uiteindelijk op jezelf zijn aangewezen. Zoek gelijkgestemden op en lees The Tribulation Period Survival Guide als je het zo lang mogelijk uit wilt proberen te houden. Onthoud dat overleven zonder geloof in God uiteindelijk alsnog nergens naartoe leidt.

Dit is het allerbelangrijkste:
1. Bekeer je tot de Ware God
2. Doe niet mee aan het komende systeem van de antichrist


Hoe bekeer ik mij tot de Ware God?

Romeinen 10:9

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.

De volgende punten dien je met JA te beantwoorden:
1. Geloven dat Jezus Christus leeft!
2. Geloven dat Hij gestorven is voor al je zonden en deze heeft weggedaan, zodat je smetteloos voor God kunt verschijnen.
3. Geloven dat Hij weer is opgestaan uit de dood en zit aan Gods rechterhand.
4. Jezus Christus willen volgen, tot in de dood.
5. Geloven dat de Bijbel het Woord van God is. En al begrijp je het soms niet, je twijfelt niet aan de Waarheid.


Laat het God weten!

Here Jezus Christus, ik vraag U, wilt U mijn zonden wegnemen en mijn geest vernieuwen door Uw Heilige Geest, zodat ik uit God geboren wordt en U voor eeuwig toebehoor. Ik dank U dat U mij gered heeft en mij nooit zal verlaten. Amen.


Waarom bekeren?

God maakte de hemel en de aarde. Hij schiep een paradijs op aarde, waarin alles mooi en goed was. Hij schiep de mens en gaf hem een vrije wil.

Doordat ook Eva een vrije wil had, at zij alsnog van de verboden vrucht. Ze werd verleid door satan, en at van de appel, terwijl God had gewaarschuwd dit niet te doen. Die boom stond daar als een symbool van de vrije wil voor de mens. De mens hoefde maar één ding te laten, toch ging het verkeerd.

Ieder mens is geboren met zonden (Psalm 51:5) en kiest ervoor om te zondigen (1 Johannes 1:8). De zonde maakt dat we niet smetteloos zijn en scheidt ons van God. De zonde leidt uiteindelijk naar niets anders dan problemen.

Omdat we zondigen, verdienen we de dood. (Romeinen 6:23) We verdienen het niet om voor altijd bij God in Zijn Koninkrijk te zijn. Daarom moeten we gered worden door ons te bekeren. (Mattheus 25:46, Openbaring 20:15)

God had ook robots kunnen maken van de mensen. Dit zou betekenen dat mensen geen vrije wil hadden en dat ze geprogrammeerd waren en God alleen maar verplicht lief konden hebben.

Stel je voor dat jij een man of vrouw zou kunnen programmeren. Diegene zou jou dan onvoorwaardelijk liefhebben, omdat jij dit zo hebt geprogrammeerd. Dit is uiteraard geen ware liefde, en mocht je dit al willen doen, dan gaat jouw 'robot' je binnen enkele tijd waarschijnlijk vervelen. Je weet dan immers dat diegene om de zoveel tijd aangeeft dat hij/zij van je houdt, omdat jij dit zo hebt ingesteld. Je wilt dat mensen oprecht om je geven, niet omdat jij dit vereist.

In de loop der tijd hebben mensen zich voortdurend tegen God afgezet. Ze wilden en willen niets met Hem te maken hebben. Aangezien God de Schepper van hemel en aarde is, de Maker van dit geheel, bepaalt Hij alles. Zonder Hem was er geen leven mogelijk. Zonder Hem zou je nu niet bestaan.

Veel mensen zijn kwaad op God. Velen zouden ook liever niet eens geboren willen zijn. Bedenk je goed dat God het beste met de mensen voor had en heeft. Hij maakte niet voor niets het paradijs. Het is aannemelijk en logisch dat Hij gezelschap zocht, daarom schiep Hij de mensen met een vrije wil.

Waar het nu op neerkomt is dat de tijd van genade voorbij is. God heeft de afgelopen periode tijd gegeven aan mensen om zich te bekeren tot Hem. Echter, er breekt nu een tijd aan dat het een stuk moeilijker gaat worden. De tijd van genade is voorbij en de tijd van verdrukking breekt aan.


En nu?

Als je je hebt bekeerd, blijf Jezus dan volgen en blijf tot Hem bidden. Doe niet mee aan het komende systeem van de antichrist. Je zal misschien aan het twijfelen worden gebracht en mensen zullen je proberen te overtuigen dat je mee moet doen. Ze zullen je voor gek verklaren als je zoiets als een basisinkomen - dat ongetwijfeld gelinkt zal zijn aan 'het systeem van het beest' - weigert.

Besef je wederom goed dat dit alles slechts van tijdelijke aard is. Hooguit een periode van circa zeven jaar.


Wat kan ik, nadat ik mij heb bekeerd, nog meer doen?


Het allerbelangrijkste is dat je je bekeert tot God.

Aan jou de keuze. Met de informatie die je nu hebt, hopen we dat je een eind zal komen. Op internet zul je veel verschillende invalshoeken tegenkomen als het gaat om de eindtijd en het geloof in God.

Over twee dingen is de absolute meerderheid van gelovigen het in ieder geval eens:
1. Bekeer je tot God.
2. Doe niet mee aan het systeem van de antichrist.

Het allerbeste en sterkte gewenst de komende tijd.


Download The Tribulation Period Survival Guide

Compleet gratis. Geen aanmelding, registratie, e-mail adres of wat dan ook nodig.

tribulation-period-survival-guide-cover
Download

100% GRATIS
Geen e-mail registratie nodig

PDF  |   Kindle  |   Epub  |   LRF  |   PDB  |   Online lezen
Meer informatie over dit boek

— Shalom —


Wat te doen als je deze website bekijkt en er nog geen mensen zijn verdwenen?

In de bijbel staat dat geen mens 'de dag en het uur' kan weten, waarop Jezus terugkomt naar de aarde. Veel mensen denken dat Jezus ieder ogenblik terug kan komen.

'De dag en het uur' slaat niet op de timing van de Opname van de Gemeente, maar op de terugkomst van Jezus op aarde. Wij geloven dat dit circa zeven jaar na de opname zal zijn.

Aangezien Jezus voorgaande profetieën op bepaalde vaste feestdagen heeft vervuld, gaan wij er van uit dat de Opname van de Gemeente op een andere feestdag zal plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens Pinksteren of het bazuinenfeest in het najaar.

Wees sceptisch! Informeer jezelf en anderen.

Wij wensen je de genade van God toe.


Bronnen

- De Bijbel
- Eerste hulp na de verdwijning van miljoenen mensen
- How can I be saved?
- What is going to happen according to end times prophecy?

Meer informatie

- Unravelations - Nederlandstalig blog met actuele en eindtijd gerelateerde zaken, studies, e-books, et cetera.
- Tekenen der Tijden - YouTube kanaal met eindtijd gerelateerde video's, nederlands ondertiteld.
- God's Kalender - Nederlandstalig blog en informatie over eindtijd gerelateerde zaken.

Privacy Statement

Mensenverdwenen.com maakt geen gebruik van cookies, tracking services e.d. Er worden dus geen (privacygevoelige) gegevens opgeslagen.

De video op deze website wordt gehost door Vimeo. Deze partij maakt gebruik van cookies. Mensenverdwenen.com heeft geen invloed op hoe Vimeo omgaat met de verkregen informatie. Bekijk hier de cookie policy van Vimeo.

Op mensenverdwenen.com staan links naar diverse websites en bestanden (ebooks) van derde partijen. Deze derden kunnen gebruik maken van cookies. Mensenverdwenen.com heeft geen invloed op hoe deze partijen omgaan met de eventueel verkregen informatie. Raadpleeg de policy van deze bronnen indien u hier meer informatie over wilt.

Mensenverdwenen.com